Oprichtingsstatuten - Toneelkring Boontje

Ga naar de inhoud
(Verschenen in het Belgische staatsblad op dinsdag 7 maart 1995)

Hierna genoemde personen, allen van Belgische nationaliteit :

Damman Mieke, onderwijzeres, 's Heer Woutermanslaan 23, 8450 Bredene;
De Keyser Veronique, kleuteronderwijzeres, Breendonklaan 53, 8450 Bredene;
De Maesschalck Nancy, regentes, Beukenlaan 9, 8450 Bredene;
Janssens Tania, juriste, Acacialaan 7, 8450 Bredene;
Klutsch Anja, regentes, Zandheuvel 4 b 3, 8450 Bredene;
Lateste Laurette, huisvrouw, Breendonklaan 16, 8450 Bredene;
Lems André, gepensioneerd, Pieter Breugelstraat 33, 8450 Bredene,

zijn overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten waarvan de statuten de volgende zijn :

 1. De vereniging heeft de naam : " Progressieve Toneelkring Boontje ", v.z.w.
 2. De zetel is gevestigd te 8450 Bredene, Beukenlaan 9. Hij kan worden verplaatst bij beslissing van de algemene vergadering.
 3. De vereniging heeft tot doel de door alle wettelijke middelen alles wat het Nederlandstalig toneel kan bevorderen te activeren, te steunen en aan te moedigen. De vereniging staat buiten en boven alle politieke strekkingen.
 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.
 5. De vereniging omvat werkende leden, hierna genoemd lid, ten getale van tenminste drie, en niet-werkende leden. De rechten en plichten van niet-werkende leden wordt geregeld in het reglement van inwendige orde. Het aantal leden is onbeperkt.
 6. Nieuwe werkende en niet-werkende leden kunnen aanvaard worden op hun mondeling of schriftelijk verzoek aan de raad van beheer.
 7. Men verwerft het lidmaatschap na aanvaarding door de raad van beheer en na betaling van de bijdrage die jaarlijks door de raad van beheer wordt bepaald en waarvan het bedrag echter de 1 000 000 (één miljoen) BEF niet mag overschrijden.
 8. De raad van beheer beslist, met eenvoudige meerderheid van stemmen, zonder verhaal voor de kandidaat en zonder gehouden te zijn, zijn beslissing te motiveren.
 9. Zowel de werkende als de niet-werkende leden zijn vrij zich op ieder ogenblik uit de vereniging terug te trekken.
 10. Het lidmaatschap neemt een einde:
  1. door vrijwillig ontslag, schriftelijk medegedeeld aan de raad van beheer;
  2. door vrijwillig ontslag, dat geacht zal worden gegeven te zijn één maand nadat het lid mondeling of schriftelijk in gebreke werd gesteld zijn bijdrage te betalen;
  3. door uitsluiting, waartoe besloten wordt door de algemene vergadering, zonder verhaal voor het lid en zonder gehouden te zijn, zijn beslissing te motiveren.
 11. De vereniging wordt beheerd door de raad van beheer, samengesteld uit minstens drie werkende leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
 12. De beheerders worden minstens om de drie jaar verkozen uit de werkende leden, door de algemene vergadering, volgens het reglement van inwendige orde.
 13. Indien tussentijds een einde komt aan een beheersmandaat kunnen de overige beheerders in vervanging voorzien.
 14. De raad van beheer kan leden tijdelijke schorsen als deze de statuten en/of het reglement van inwendige orde van de vereniging schaden.
 15. De beslissingen van de raad van beheer worden opgenomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
 16. De raad van beheer moet jaarlijks de budgetten en de rekeningen ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorleggen.
 17. De raad van beheer oefent alle machten uit, behalve deze die door de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.
 18. Een beslissing van de algemene vergadering is vereist in de volgende gevallen:
  1. wijziging van de statuten;
  2. goedkeuren van begrotingen en rekeningen;
  3. benoemen en afzetten van beheerders;
  4. ontbinden van de vereniging;
  5. uitsluiten van leden.
 19. De algemene vergadering vergadert minstens éénmaal per jaar. De leden worden minimum zeven dagen op voorhand schriftelijk door de voorzitter en de secretaris uitgenodigd in naam van de raad van beheer. De agenda wordt op de uitnodiging vermeld.
 20. Een bijzondere algemene vergadering kan worden gehouden telkens de raad van beheer dit nuttig oordeelt of door schriftelijke aanvraag aan de raad van beheer door één vijfde van de werkende leden.
 21. De algemene vergadering beslist geldig, op voorwaarde dat twee derden van de leden van de vereniging aanwezig zijn. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid, onder voorbehoud van de artikelen 8(1), 12(2), en 20(3) van de wet van 27 juni 1921. De algemene vergadering kan beslissen over niet-geagendeerde punten, behoudens een wijziging van de statuten.
 22. Alle beslissingen, genomen door de algemene vergadering, worden opgenomen in een verslagboek, getekend door twee beheerders en aan de leden ter kennis gebracht door een schrijven van de voorzitter of de secretaris van de raad van beheer. Alle beslissingen zullen ook ter inzage liggen bij de secretaris, opdat derden kennis zouden kunnen nemen van de door de algemene vergadering genomen beslissingen.
 23. Bij ontbinding van de vereniging benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars en bepaalt hun bevoegdheid.
 24. Het batig saldo van de vereffening zal overgedragen worden aan een caritatieve niet-confessionele instelling met of zonder erkenning van rechtswege.
 25. Voor alles waarin in deze statuten niet uitdrukkelijk is voorzien, blijft de wet van 27 juni 1921 van toepassing.
Wil jij ook zo'n coole, toffe, leuke, fantastische website als deze?
Neem dan contact op met CyberDan door hieronder te klikken.
Terug naar de inhoud